Algemene voorwaarden
blowUP Media Benelux B.V.

Laatste versie: 30 juni 2022 | PDF Algemene voorwaarden | PDF Terms & Conditions (in English)


Deze Algemene Voorwaarden van blowUP Media Benelux B.V. (een Nederlandse besloten vennootschap ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 34170074) zijn opgesteld in de Engelse en de Nederlandse taal. Ingeval van een geschil over deze voorwaarden, is de Nederlandse taal bindend. Op alle door BlowUP Media Benelux B.V. aangegane overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van BlowUP Media Benelux B.V. van toepassing.


1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
a) “Advertentiemateriaal”: door Klant aan Opdrachtnemer aangeleverd reclamemateriaal en auteursrechtelijk beschermd materiaal ten behoeve van Plaatsing van Advertentiedisplays door Opdrachtnemer.
b) “Advertentiedisplays”: elke vorm van verlichte, analoge, gedrukte en/of digitale reclameborden, banners, posters,
doeken en displays te Produceren, installeren en monteren door de Opdrachtnemer of partijen in opdracht van of
werkzaam in opdracht van opdrachtnemer.
c) “Agent”: elke persoon, werknemer, firma of bedrijf die namens een Klant ten opzichte van Opdrachtnemer optreedt,
onder welk optreden tevens wordt begrepen het plaatsen van een Opdracht, het aangaan van een Overeenkomst, het doen van verzoeken en/of het geven van instructies namens de Klant.
d) “Algemene voorwaarden”: deze algemene voorwaarden.
e) “Campagne”: elke tussen Opdrachtnemer en Klant concreet overeengekomen tijdsduur waarin Klant Advertentiedisplays op een overeengekomen Locatie wenst te plaatsen, met inbegrip van een gemiddelde tijd van 5 Werkdagen van montage en demontage waarbinnen dergelijke Advertentiedisplays niet volledig zichtbaar zijn op de Locatie. Tenzij anders overeengekomen bedraagt deze totale termijn (inclusief montage- en demontagetijd) 28 kalenderdagen.
f) “Campagneprijs”: de totale prijs overeengekomen tussen Opdrachtnemer en Klant voor de duur van de Campagne
minus de Productieprijs.
g) “Contractprijs”: het totaal van de Productieprijs en de Campagneprijs.
h) “Creatieve Diensten” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in artikel 5.5 van deze Algemene Voorwaarden.
i) “Klant”: elke adverteerder, reclamebureau of andere partij, hun rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden, die een Opdracht geven aan of een Overeenkomst aangaan met de Opdrachtnemer.
j) “Locatie”: elke (deel van een) locatie, onroerend goed, gebouw, muurgedeelte, bouwhek en/of steiger in eigendom
van en/of gehuurd door rechtspersonen, particulieren en/of een Klant, gebruikt om Advertentiedisplays te plaatsen door Opdrachtnemer.
k) “Locatiegebruiker”: elke rechtspersoon, publiek of privaat en/of een particulier, eigenaar, huurder, verhuurder,
vertegenwoordiger of een anderszins direct of indirect gelieerde aan of gebruiker van een Locatie dan wel een partij
die direct of indirect geraakt wordt door het gebruik van de Locatie.
l) “Locatiekosten”: de kosten die door de Opdrachtnemer worden betaald voor het gebruik van de Locatie.
m) “Locatieomstandigheden” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in artikel 6.5 van deze Algemene Voorwaarden.
n) “Opdracht”: elk verzoek, bestelling en/of opdracht voor het tonen van Advertentiemateriaal door de Klant aan de
Opdrachtnemer die door Opdrachtnemer wordt geaccepteerd.
o) “Opdrachtnemer”: BlowUP Media Benelux B.V. inclusief zijn rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.
p) “Overeenkomst”: iedere (schriftelijke of mondelinge) overeenkomst tussen Klant en Opdrachtnemer.
q) “Overeengekomen Grootte”: de overeengekomen grootte van Advertentiedisplays die voor Klant worden geplaatst.
r) “Plaatsen” en “Plaatsing”: de daadwerkelijke openbare plaatsing van Advertentiemateriaal door middel van
Advertentiedisplays, inclusief (de)montage.
s) “Pro Rata Campagneprijs” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in artikel 10.3 sub (d) van deze Algemene Voorwaarden.
t) “Productie” of “Produceren”: het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van de Advertentiedisplays.
u) “Productieprijs”: de tussen Opdrachtnemer en Klant overeengekomen prijs voor de Productie van de Advertentiedisplays.
v) “Werkzaamheden” betekent het werk dat door Opdrachtnemer of een door Opdrachtnemer aangewezen derde voor Klant krachtens een Opdracht of Overeenkomst moet worden uitgevoerd, waaronder begrepen onder meer het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, verzenden, leveren, en monteren van Advertentiedisplays op een Locatie, alsmede de verlichting, opslag, verwijdering en het onderhoud van Advertentiedisplays en alle daarmee verband houdende goederen en/of diensten.
w) “Werkdag” betekent elke dag van maandag tot en met vrijdag, behalve feestdagen.

2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Werkzaamheden en alle relaties tussen Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aangewezen derden enerzijds en Klant en de Agent anderzijds en zijn onlosmakelijk onderdeel van en worden geacht opgenomen te zijn in alle Opdrachten en alle Overeenkomsten (inclusief eventueel bijgevoegde bijlagen). Deze Algemene Voorwaarden gelden reeds als aanvaard op het moment dat een Klant enige vorm van dienstverlening aanvraagt bij Opdrachtnemer. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op meer- en vervolgwerkzaamheden. De algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant of een Agent zijn niet van toepassing op enige Opdracht, Overeenkomst, Werk of enige relatie tussen Opdrachtnemer enerzijds en de Klant of Agent anderzijds en worden door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en totdat deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn aanvaard.

3. Vertegenwoordiging en totstandkoming van een Overeenkomst

3.1 De Klant verklaart en garandeert de volledige verantwoordelijkheid en bevoegdheid te hebben in alle aangelegenheden die verband houden met het plaatsen van een Opdracht bij Opdrachtnemer, (het aangaan van) de Overeenkomst, waaronder de levering of wijziging van Advertentiemateriaal en het geven van eventuele (vervolg)instructies inzake de Werkzaamheden. Indien de Klant niet wordt vertegenwoordigd door zijn bestuurders maar door een Agent (dus ook werknemers), verklaren en garanderen de Klant en deze Agent dat zij zijn aangesteld als vertegenwoordiger van Klant en dat zij de volledige verantwoordelijkheid en bevoegdheid hebben om namens Klant
op te treden. Opdrachtnemer acht deze Agent bevoegd namens Klant te handelen, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om bewijs van deze bevoegdheid te verlangen. Elk gebrek aan vertegenwoo rdigingsbevoegdheid zal de Agent zelf binden.

3.2 Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Iedere Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer een Opdracht van opdrachtgever ontvangt en Opdrachtnemer de Opdracht (mondeling, schriftelijk, elektronisch of stilzwijgend door aanvang van de Werkzaamheden) bevestigt. Alle Opdrachten vermelden de naam van Klant, bij gebreke waarvan de Opdracht wordt geacht door Opdrachtnemer te zijn afgewezen. Een Opdracht kan door de Opdrachtnemer worden bevestigd door middel van een orderbevestigingsformulier dat details van de geboekte individuele Locatie bevat of, in het geval dat er op meerdere Locaties Advertentiedisplays worden geplaatst, details
van elk individuele Locatie. Wanneer orderbevestigingsformulieren worden uitgegeven, zullen deze worden verzonden naar het erkende kantoor van de Agent van de Klant of naar het erkende kantoor van de Klant als er geen Agent
is aangesteld.

4. Inhoud van de Overeenkomst/prioriteit bij conflict

4.1 Deze Algemene Voorwaarden, de Opdracht en de Overeenkomst regelen de volledige rechtsverhouding tussen en vormen de volledige basis voor alle afspraken tussen Opdrachtnemer en Klant met betrekking tot de Werkzaamheden en er zijn geen andere afspraken gemaakt. Elke mondelinge of schriftelijke communicatie tussen Opdrachtnemer en Klant voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst wordt geacht te zijn vervangen door deze Algemene Voorwaarden, de Opdracht en de Overeenkomst, tenzij Opdrachtnemer vooraf schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 Wijzigingen of wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden, de Opdracht en de Overeenkomst dienen schriftelijk te worden vastgelegd en te zijn ondertekend door een vertegenwoordiger van Opdrachtnemer en een vertegenwoordiger van Klant.

4.3 In geval van strijdigheid tussen enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden enerzijds en een Opdracht of andere onderdelen van de Overeenkomst anderzijds (i) prevaleren deze Algemene Voorwaarden, of (ii) bij keuze van Opdrachtnemer is uitsluitend Opdrachtnemer bevoegd te bepalen welke regeling prevaleert.

5. Aanleveren van en eisen aan Advertentiemateriaal

5.1 Al het Advertentiemateriaal dient door Klant aan Opdrachtnemer te worden aangeleverd en franco te worden afgeleverd op het adres waar Plaatsing plaatsvindt of op ieder ander door Opdrachtnemer opgegeven adres, tenzij schriftelijk anders met Opdrachtnemer is overeengekomen. Al het Advertentiemateriaal dient aangeleverd te worden in de vorm en format dat bruikbaar en nodig is om in drukwerk en/of digitale te verwerken.

5.2 Al het Advertentiemateriaal en relevante instructies van Klant verband houdende met de Plaatsing dienen minimaal 3 weken voor de overeengekomen startdatum van de Campagne bij Opdrachtnemer te zijn aangeleverd door Klant, tenzij anders is overeengekomen. Aanlevering van Advertentiemateriaal wordt pas geacht volledig te hebben plaatsgevonden als volledig is voldaan aan de leveringseisen genoemd in het hierna genoemde artikel 5.3 van deze Algemene Voorwaarden en de betreffende instructies verband houdende met de Plaatsing zijn gegeven aan
en ontvangen door Opdrachtnemer.

5.3 Samen met de levering van het Advertentiemateriaal, zal de Klant aan de Opdrachtnemer alle specifieke wensen en eisen geven die de Klant eventueel heeft met betrekking tot de Plaatsing en meer specifiek de Productie, verzending, levering, montage, verlichting, opslag, verwijdering en/of onderhoud van Advertentiedisplays. De Klant zal Opdrachtnemer samen met het Advertentiemateriaal een volledige technische specificatie aanleveren waarin de exacte wensen en eisen van Klant worden beschreven. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat aan de specifieke wensen en eisen kan worden voldaan en zal Klant informeren over de mogelijkheden. Indien geen wensen, eisen en technische specificaties worden verstrekt door de Klant, heeft de Opdrachtnemer de volledige discretionaire bevoegdheid en
vrijheid om te beslissen over alle technische details met betrekking tot de Productie, verzending, levering, montage, verlichting, opslag, verwijdering en/of onderhoud van de Advertentiedisplays en Klant kan zich in dat geval niet erop beroepen dat die technische details niet voldoen aan de wensen en eisen van Klant.

5.4 Klant is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van het Advertentiemateriaal conform artikel 5.2 en 5.3 van deze Algemene Voorwaarden. Klant is zich ervan bewust dat het niet nakomen van deze verantwoordelijkheid de Productie kan vertragen en ertoe kan leiden dat het Advertentiemateriaal niet tijdig voor aanvang van de Campagne wordt Geproduceerd. Een eventuele laattijdige Plaatsing als gevolg hiervan is voor rekening en risico van Klant en zal op generlei wijze leiden tot een korting op de Contractprijs of tot recht op terugbetaling of schadevergoeding.

5.5 Indien Opdrachtnemer creatieve diensten levert aan Klant, vormen de door Opdrachtnemer ontwikkelde advertentie-ideeën en computer-gegenereerde elementen (gezamenlijk te noemen “Creatieve Diensten”) beschermde werken op grond van het Nederlandse auteursrecht. De Klant verkrijgt enkel het eenvoudige niet-overdraagbare recht om deze werken te gebruiken voor de uitvoering en de duur van de Campagne. Klant heeft geen recht op een buiten dit doel liggend gebruiksrecht. Indien Klant voornemens is (de werken voortvloeiend uit) de Creatieve Diensten buiten dit doel te gebruiken, dient een aparte licentieovereenkomst met Opdrachtnemer te worden afgesloten. Indien de Klant (de werken voortvloeiend uit) de Creatieve Diensten gebruikt zonder een dergelijke licentieovereenkomst of buiten het overeengekomen gebruiksrecht, is hij verplicht om een periodiek pro rata bedrag te betalen gelijk aan de Campagneprijs voor elke periode gelijk aan de Campagne dat hij (de werken voortvloeiend uit) de Creatieve Diensten gebruikt zonder een licentieovereenkomst.

6. De Werkzaamheden en de Campagne op Locatie

6.1 Opdrachtnemer zal zich naar beste kunnen inspannen om te voldoen aan alle (wettelijke) vereisten en om de benodigde vergunningen te verkrijgen voor zover deze betrekking hebben op het gebruik en onderhoud van enige Locatie waarop een Overeenkomst betrekking heeft.

6.2 Opdrachtnemer zal zich naar beste kunnen inspannen om de Werkzaamheden uit te (laten) voeren volgens de met Klant overeengekomen afspraken en procedures. Opdrachtnemer bepaalt op welke wijze en door welke persoon of partijen de Werkzaamheden worden uitgevoerd.

6.3 Indien een gefaseerde uitvoering van de Werkzaamheden is overeengekomen, kan Opdrachtnemer de aanvang van
Werkzaamheden die betrekking hebben op een volgende fase uitstellen totdat Klant de Werkzaamheden in de daaraan
voorafgaande fase heeft aanvaard en alle verschuldigde bedragen heeft betaald.

6.4 Klant bevestigt en aanvaardt dat de door Opdrachtnemer aangeboden en voorgestelde foto’s en illustraties (op de website, digitaal, kopieën, foto’s op tariefkaarten en foto’s op de zogenaamde blowUP locator) door digitale verrijking en seizoenswisselingen niet altijd een waarheidsgetrouwe weergave geven. De Klant bevestigt en aanvaardt verder dat de Werkzaamheden bestaan uit het ontwikkelen van Advertentiemateriaal en dat er kleine veranderingen in het formaat of de kleur van Advertentiedisplays (ten opzichte van het Advertentiemateriaal) kunnen optreden en Klant aanvaardt die wijzigingen. Ter verduidelijking: een kleine wijziging wordt gedefinieerd als een wijziging in de totale vierkante meter grootte van +/- 12%.

6.5 Klant is zich ervan bewust en aanvaardt dat de volledige beschikbaarheid en ingebruikname van elke Locatie afhankelijk is van vergunningen en autorisaties, (lokale) omstandigheden en voorwaarden die van tijd tot tijd kunnen bestaan en wijzigen, zoals verkeersveiligheid, verkeersregels, wegwerkzaamheden, (maatregelen omtrent) gezondheid en veiligheid, verlichtingsbeperkingen, technische problemen, bouwcalamiteiten, planningsproblemen, weers- en lokale omstandigheden, politieke druk, eventuele discussie met Locatiegebruikers, voortijdige beëindiging van huur-
/licentieovereenkomsten tussen Opdrachtnemer en Locatiegebruikers, gemeentelijke of stedelijke planning en planningswijzigingen, wijziging van Nederlandse wetgeving en/of gemeentelijke beleidsregels (o.a. beperking of verbod van reclameruimte, verlichting, wijziging van belastingen etc.), het niet verstrekken of intrekken van vergunningen, bevelen van lokale overheden of gerechtelijke bevelen, pandemieën, epidemieën en/of lokale virusuitbraken, daarop betrekking hebbende (lokale) overheidsmaatregelen, zoals het beperken van publiek en (gedeeltelijke) lockdowns en andere onvoorziene omstandigheden (deze lijst is niet uitputtend), die het Plaatsen
kunnen vertragen, de Locatie tijdelijk of definitief niet beschikbaar of ongeschikt kunnen maken of de Locatie
redelijkerwijs ongeschikt kunnen maken voor het gebruik door Opdrachtnemer zoals bedoeld in de Overeenkomst met Klant (“Locatieomstandigheden”).

6.6 Als een gecontracteerde en overeengekomen Locatie niet beschikbaar is vanwege Locatieomstandigheden, zal de
Opdrachtnemer zich redelijkerwijs inspannen om een alternatieve Locatie van vergelijkbare kwaliteit in dezelfde stad te bieden, bijvoorbeeld met vergelijkbare verkeersdrukte, grootte en publieksomvang. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om Locaties te vervangen door dergelijke alternatieve Locaties, op voorwaarde dat de Klant voorafgaand aan de start van de Campagne hiervan op de hoogte wordt gesteld door de Opdrachtnemer. Indien echter redelijkerwijs geen alternatieve Locatie beschikbaar komt, kan Opdrachtnemer (de bevestiging van) een Opdracht eenzijdig intrekken en annuleren (‘herroepen’ c.q. ‘opzeggen’) en de Overeenkomst met onmiddellijke ingang
beëindigen (‘opzeggen’) zonder enig recht van Klant op vergoeding voor de tot dan toe gemaakte kosten. De Klant heeft
het recht om een alternatieve Locatie te weigeren voor aanvang van de Campagne indien hij het voorgestelde alternatief niet goedkeurt. Een dergelijke goedkeuring kan echter niet worden onthouden zonder redelijke gronden die recht doen aan het bestaan en het doel van de Overeenkomst en de door Klant aangegane verbintenissen.

6.7 Wanneer Klant en Opdrachtnemer een wijziging van Advertentiedisplays op de Locatie zijn overeengekomen, op basis van gewijzigd Advertentiemateriaal, zal Opdrachtnemer deze wijziging (inclusief montage- en demontagetijd) binnen 7 Werkdagen vanaf de overeengekomen wijzigingsdatum voltooien, op voorwaarde dat de Opdrachtnemer het Advertentiemateriaal heeft ontvangen conform artikel 5.2 t/m 5.4 van deze Algemene Voorwaarden. Tenzij anders overeengekomen, zal Opdrachtnemer niet eerder met een dergelijke wijziging aanvangen dan de overeengekomen datum.

6.8 Opdrachtnemer Produceert in beginsel alleen Advertentiedisplays voor Campagnes op Locaties die Opdrachtnemer zelf beschikbaar heeft gemaakt door afspraken (bijvoorbeeld middels huurovereenkomst, gebruiksovereenkomst etc.) met de Locatiegebruiker. In dat geval is in de Contractprijs tevens begrepen het monteren en in goede staat houden van de Advertentiedisplays (zoals bepaald in artikel 9.3 van deze Algemene Voorwaarden) gedurende de gehele Campagne. Indien partijen echter zijn overeengekomen om Opdrachtnemer dvertentiedisplays te laten Produceren voor een Locatie die niet door Opdrachtnemer maar door Klant is verzorgd, zal Opdrachtnemer de Advertentiedisplays alleen monteren op de Locatie indien dat expliciet is overeengekomen en zal Opdrachtnemer alleen verantwoordelijk zijn voor het goed functioneren van de Advertentiedisplays indien dat expliciet is overeengekomen en dan slechts voor een maximale periode van één maand vanaf de datum van montage en voorts zolang deze goede werking niet negatief wordt beïnvloed door Locatieomstandigheden. Klant is ermee bekend dat Advertentiedisplays periodiek door Klant gekeurd dienen te worden tegen een vooraf tussen Opdrachtnemer en Klant overeengekomen keuringstarief. Klant is zich ervan bewust dat als er geen keuring is overeengekomen en er dus ook geen keuring plaatsvindt, dit schade kan toebrengen aan Advertentiedisplays of het functioneren en de openbare uitstraling ervan kan aantasten.
Opdrachtnemer draagt alle risico van dergelijke schade of verslechtering veroorzaakt door het niet tijdig overeenkomen van een inspectie.

7. Eigendom, opslag, verwijdering en verzending van reclamedisplays 

7.1 De Advertentiedisplays blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat volledige betaling van de volledige Contractprijs van Klant is ontvangen.

7.2 De Klant is zich ervan bewust en aanvaardt dat door normale slijtage Advertentiedisplays na demontage niet altijd herbruikbaar zijn.

7.3 Uiterlijk twee weken voor het einde van de Campagne zal Klant Opdrachtnemer schriftelijk informeren of hij (i) de
Advertentiedisplays wil laten opslaan, (ii) de Advertentiedisplays wil laten verzenden en leveren aan Klant of (iii) afstand doet van alle rechten op de eigendom en vergoeding van de (resterende) waarde van de Advertentiedisplays (welke waarde dan geacht wordt toe te behoren aan Opdrachtnemer).

7.4 Indien Klant Opdrachtnemer niet schriftelijk informeert, wordt hij geacht voor de laatste optie (iii) te hebben gekozen Opdrachtnemer zal de Advertentiedisplays dan kosteloos laten recyclen of vernietigen.

7.5 Indien Klant ervoor kiest om de Advertentiedisplays te laten opslaan (optie (i) in artikel 7.3), zullen de Advertentiedisplays kosteloos voor risico van Klant worden bewaard door Opdrachtnemer voor een periode van maximaal drie (3) maanden vanaf de datum van verwijdering van de Locatie. Na deze periode wordt Klant geacht alsnog te hebben gekozen voor optie (iii) inartikel 7.3 en is artikel 7.4 van toepassing.

7.6 Indien Klant er op enig moment voor kiest om de Advertentiedisplays te laten verzenden en bezorgen aan Klant
(optie (ii) in artikel 7.3), draagt Klant de kosten van verzending/bezorging aan Klant, welke kosten tussen Partijen
moeten worden overeengekomen en vooraf door Klant aan Opdrachtnemer dienen te worden betaald. Tevens draagt Klant het risico van verzending/aflevering welk risico overgaat op Klant vanaf het moment dat partijen overeenstemming hebben bereikt over de verzending, ondanks dat de Advertentiedisplays op dat moment nog in opslag zijn. Indien partijen het niet eens kunnen worden over de kosten van verzending/bezorging, zal Opdrachtnemer de Advertentiedisplays in eerste instantie kosteloos opslaan voor een periode van maximaal drie (3) maanden vanaf de datum van verwijdering van de Locatie. Na deze periode wordt Klant geacht alsnog te hebben gekozen voor optie (iii) in artikel 7.3 en is artikel 7.4 van toepassing.

7.7 In alle gevallen van verdere opslag na voornoemde initiële periode van drie maanden en in alle gevallen van verzending/levering aan Klant, draagt de Klant alle kosten, verantwoordelijkheid en risico’s voor de Advertentiedisplays.

8. Verplichtingen van Klant, garanties en vrijwaring door Klant

8.1 Klant verklaart, garandeert en verbindt zich ertoe dat:
(i) het Advertentiemateriaal tijdig door Klant aan Opdrachtnemer wordt aangeleverd.
(ii) het Advertentiemateriaal voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving en de “Reclame Code Commissie” van
Nederland.
(iii) het Advertentiemateriaal nimmer in strijd is met de openbare orde, de goede zeden of lokale openbare regelgeving, geen extreme politieke, ideologische of religieuze, xenofobe, onsmakelijke of immorele opvattingen bevat, niet lasterlijk is voor derden, niet in strijd is met de belangen van Locatiegebruikers en door Klant en/of tegen kosten voor deKlant zal worden aangepast indien een publieke en/of gemeentelijke instantie het Geplaatste of voorgestelde
Advertentiemateriaal om welke reden dan ook ongepast acht.
(iv) indien Klant zelf de Locatie heeft gekozen voor Plaatsing van Advertentiedisplays, (a) Plaatsing volledig mogelijk is in het licht van de Locatieomstandigheden, (b) Plaatsing niet rechtstreeks in strijd is met de belangen van de
Locatiegebruikers (c) de Locatie in wezenlijk opzicht niet afwijkt van de beschrijving in de Opdracht op het moment van boeking of vervolgens gewijzigd is zonder de goedkeuring van Opdrachtnemer en (d) de Locatiegebruikers het
Advertentiemateriaal goedkeuren om op de Locatie te laten weergeven.
(v) Klant verantwoordelijk is voor het verkrijgen en betalen van alle benodigde licenties en toestemmingen en deze ook
verkregen heeft, voor alle auteursrechtelijk of anderszins IPbeschermde materialen, waaronder ook begrepen licenties en toestemmingen voor het gebruik van gezichten en personen, in het aangeleverde Advertentiemateriaal.
(vi) het Advertentiemateriaal en de daarop gebaseerde of op Creatieve Diensten gebaseerde Advertentiedisplays zullen
geen inbreuk maken op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden en geen inbreuk maken op de mededingingswetten.
(vii) het Advertentiemateriaal op geen enkel materieel punt afwijkt van de beschrijving in de Opdracht op het moment van boeking en vervolgens niet wordt gewijzigd zonder toestemming van Opdrachtnemer.

8.2 Klant zal Opdrachtnemer vooraf informeren over de aard en inhoud van het Advertentiemateriaal en – indien Klant zelf de Locatie heeft gekozen voor het plaatsen van Advertentiedisplays – de Locatie. Opdrachtnemer heeft het recht de Locatie en/of het Advertentiemateriaal op redelijke gronden te weigeren en/of het Advertentiemateriaal op kosten van Klant aan te passen of door de Klant aan te laten passen, bijvoorbeeld in (maar niet beperkt tot) de gevallen dat het Advertentiemateriaal:
(i) en/of de Locatie niet in alle opzichten voldoen aan de garanties en toezeggingen van de Klant zoals beschreven in de bovengenoemde clausule 8.1.
(ii) rechtstreeks concurreert met de belangen van de groep van Opdrachtnemer en haar dochterondernemingen.
(iii) een slechte afspiegeling kan geven van (het imago van) de groep van Opdrachtnemer en haar dochterondernemingen.
(iv) een Locatiegebruiker het Advertentiemateriaal dat op de Locatie wordt weergegeven afkeurt dan wel daar bezwaar
tegen maakt.

8.3 Het feit dat Advertentiemateriaal en – indien van toepassing – de Locatie door Opdrachtnemer wordt geaccepteerd, ontslaat Klant niet van de verplichtingen en garanties van artikel 8.1. Indien Advertentiemateriaal wordt geweigerd, indien Advertentiedisplays vroegtijdig moeten worden verwijderd, of indien een Advertentiedisplay of Locatie (gedeeltelijk) buiten gebruik is (of buiten gebruik zal worden gesteld) om enige reden die valt binnen de reikwijdte van voornoemd artikel 8.2, blijft de overeengekomen Contractprijs volledig verschuldigd door Klant,
niettegenstaande enige periode waarin een Advertentiedisplay of Locatie (gedeeltelijk) buiten gebruik is, terwijl Opdrachtnemer:
(i) het Advertentiedisplay op kosten van Klant mag verwijderen; en
(ii) alternatief Advertentiemateriaal en – indien van toepassing – een alternatieve Locatie kan verzoeken, onder voorbehoud van goedkeuring door de Opdrachtnemer van dergelijk Advertentiemateriaal en een dergelijke Locatie, waarbij geldt dat de Opdrachtnemer evenwel niet verplicht is om alternatief Advertentiemateriaal of een alternatieve Locatie te verzoeken in het geval zij van mening is dat de oorzaak van het buiten gebruik stellen van de Advertentiedisplays of de Locatie zo ernstig is dat het plaatsen van een alternatief Advertentiedisplay met gebruikmaking van alternatief Advertentiemateriaal en/of het gebruik van een alternatieve Locatie onder de gegeven omstandigheden ongepast zou zijn. Indien alternatief Advertentiemateriaal of een alternatieve Locatie door Opdrachtnemer wordt geaccepteerd, zal de Opdrachtnemer de alternatieve Advertentiedisplays ontwikkelen en deze zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de huidige of – indien van toepassing – alternatieve Locatie plaatsen, dit alles op kosten van de Klant.

8.4 Klant is aansprakelijk jegens Opdrachtnemer en vrijwaart Opdrachtnemer voor en van alle aansprakelijkheden, vorderingen en acties van derden, directe en indirecte schade, waaronder winstderving, boetes en kosten, inclusief juridische kosten gemaakt door Opdrachtnemer met betrekking tot (i) enige schending van garanties en verplichtingen door Klant op grond van deze Algemene Voorwaarden, (ii) enige tekortkoming van de Overeenkomst door Klant en/of (iii) het gebruik van door Klant aangeleverd of getoond Advertentiemateriaal.

9. Tarieven, facturen en verplichtingen van de Klant

9.1 De Contractprijs die door Opdrachtnemer wordt aangeboden zodra een Opdracht door Opdrachtnemer is geaccepteerd, blijft in principe geldig voor een periode van 4 maanden vanaf de datum van de bevestigde Opdracht, echter alleen als er zich geen omstandigheden hebben voorgedaan met betrekking tot de Locatie, de Locatiegebruiker of de Locatiekosten die voor Opdrachtnemer redelijke gronden geven om de Contractprijs te wijzigen, zulks door Opdrachtnemer met redelijke gronden te onderbouwen.

9.2 Indien de Campagne start na een dergelijke periode van 4 maanden, kan een eventuele verhoging (i) van de Productiekosten of (ii) van de Locatiekosten worden doorberekend aan de Klant en de Klant stemt ermee in deze kosten te betalen. Opdrachtnemer is echter in geen geval verplicht om Klant te informeren over de exacte hoogte van Locatiekosten of over details met betrekking tot Locatiekosten.

9.3 Tenzij anders bepaald, omvat de Contractprijs de Productie, verzending en levering aan de Locatie, montage, verlichting, onderhoud van de Advertentiedisplays in goede staat en verwijdering van de opslag (indien overeengekomen onder voorbehoud van artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden), op voorwaarde dat aan Opdrachtnemer Advertentiemateriaal is verstrekt in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

9.4 Indien een Agent is aangesteld door de Klant, worden facturen naar de Agent gestuurd. Indien geen Agent is aangesteld worden facturen naar de Klant gestuurd.

9.5 Tenzij anders overeengekomen, worden de Productieprijs en de Campagneprijs als onderdeel van de Contractprijs gefactureerd via afzonderlijke facturen. Facturen met betrekking tot de Productieprijs worden verzonden zodra de Opdracht door de Opdrachtnemer is geaccepteerd. De betaling dient 7 dagen voor aanvang van de Productie te worden voldaan. Indien betaling niet binnen deze termijn is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de start van de Productie uit te stellen totdat betaling is ontvangen, waarbij alle gevolgen van een dergelijke vertraging voor risico van Klant zijn. Facturen met betrekking tot de Campagneprijs worden verzonden volgens een overeengekomen
schema tussen Opdrachtnemer en Klant. Ten aanzien van deze facturen geldt het volgende:
(i) voor bestaande Agenten en Klanten, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, dient betaling van facturen te geschieden binnen twee weken na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of zoals blijkt uit de factuur;
(ii) voor Agenten en Klanten die niet eerder een Overeenkomst hebben afgesloten met Opdrachtnemer of voor Agenten en Klanten die op enig moment in het verleden te kort zijn gekomen in tijdige betaling, dient betaling van facturen 7
dagen voor aanvang van de Campagne te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of zoals blijkt uit de
factuur. Indien betaling niet tijdig is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor het Plaatsen van
Advertentiedisplays op te schorten totdat de betaling is ontvangen.

9.6 Facturen worden door de Klant betaald, zonder mogelijkheid of recht op enige aftrek, korting of verrekening. Indien Klant enige factuur niet betaalt binnen de betalingstermijn die volgt uit deze Algemene Voorwaarden, is Klant direct in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, om aan Klant (i) een toeslag van 2% op maandbasis over alle openstaande bedragen in rekening te brengen, welke toeslagen maandelijks worden geheven totdat het openstaande bedrag is voldaan en daarnaast (ii) wettelijke handelsrente (zie artikel 6:119a BW) over het openstaande bedrag te vorderen vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten en andere kosten die Opdrachtnemer in redelijkheid moet maken als gevolg van het niet nakomen door Klant van zijn betalingsverplichtingen, komen voor rekening van Klant.

9.7 Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer de financiële positie of het betalingsgedrag van Klant daartoe aanleiding geeft, kan Opdrachtnemer van Klant verlangen dat deze een (gedeeltelijk) voorschot betaalt en/of (aanvullende) zekerheid stelt in een nader te bepalen vorm. Indien Klant nalaat de verlangde zekerheid te stellen, kan Opdrachtnemer, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk opschorten en zijn alle eventuele vorderingen van Opdrachtnemer op Klant uit welke hoofde dan ook onmiddellijk opeisbaar.

9.8 Indien meerdere Klanten gezamenlijk een Overeenkomst met Opdrachtnemer zijn aangegaan, zijn deze Klanten hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de factuurbedragen voor zover de Werkzaamheden voor de Klanten gezamenlijk zijn verricht.

9.9 Elke factuur die tijdens de Campagne te laat betaald wordt, geeft de Opdrachtnemer het recht om de Campagne te annuleren en alle Advertentiedisplays van de Locatie te demonteren zonder enige kennisgeving aan de Klant en de Klant doet hierbij afstand van enig rechtsmiddel daartegen of tegen eventuele schade als gevolg daarvan. Alle bedragen die Klant op grond van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigd is, worden in dat geval terstond opeisbaar, terwijl Opdrachtnemer van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is ontheven.

10. Klachten, claims en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer (Overmacht)
10.1 Opdrachtnemer is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de in de Advertentiedisplays geuite uitspraken over de producten en diensten van Klant.

10.2 Klant wordt te allen tijde geacht de Advertentiedisplays volledig te hebben geïnspecteerd op de dag van Plaatsing. Eventuele klachten met betrekking tot de Advertentiedisplays dienen, eenmaal Geplaatst, onverwijld te worden geregistreerd door Klant en door Klant schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Klachten en alle daarmee verbandhoudende rechten worden geacht te zijn vervallen indien deze klachten niet onmiddellijk na inspectie bij Plaatsing of na constatering na Plaatsing worden geregistreerd en gemeld. Overige klachten over de verrichte Werkzaamheden of over de Advertentiedisplays (indien ontstaan na de Plaatsing) dienen binnen veertien (14) dagen na de dag dat de omstandigheden die aanleiding geven tot de klacht ontstonden, schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, dan wel binnen veertien (14) dagen na de ontdekking van de omstandigheden, indien de Klant aantoont dat hij deze omstandigheden redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken. Klachten die niet binnen 14 dagen zijn geregistreerd en gemeld, zijn tardief en alle daaraan gerelateerde rechten worden geacht te
zijn vervallen. Schade kan alleen schriftelijk worden geclaimd en binnen 14 dagen nadat de omstandigheden die aanleiding geven tot een dergelijke claim bekend waren of redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn bij de Klant of zijn Agent. Indien vorderingen niet binnen deze termijnen zijn ingediend, zijn die vorderingen tardief en vervallen.

10.3 In geval van een gegronde klacht zal Klant Opdrachtnemer een redelijke termijn geven om de klacht of claim te verhelpen. Opdrachtnemer heeft in dat geval de keuze tussen (i) het aanpassen van de Contractprijs, (ii) het verhelpen van de omstandigheden die aanleiding geven tot de klacht of claim of (iii) het verlengen van de looptijd van de Campagne ter compensatie van de omstandigheden die aanleiding geven tot de klacht of de claim. Meer in het bijzonder, indien om welke (technische) reden dan ook die aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend, wordt
geklaagd dat een Locatie onbruikbaar is geworden en/of Advertentiedisplays beschadigd, onjuist weergegeven, defect, niet verlicht (na afspraak), slecht gemonteerd en/of anderszins onbruikbaar zijn geworden en/of verwijderd moeten worden, dan:
(a) dient Klant Opdrachtnemer eerst binnen de in artikel 10.1 genoemde termijn op de hoogte te stellen,
(b) heeft Opdrachtnemer – indien hij ervoor kiest de klacht te verhelpen – de mogelijkheid om de schade of het defect
binnen 5 Werkdagen na de melding te herstellen,
(c) indien de schade of het defect niet binnen die termijn volledig is verholpen, heeft Opdrachtnemer binnen 5 Werkdagen na de eerste termijn opnieuw het recht deze schade of het defect te herstellen,
(d) indien het Opdrachtnemer dan alsnog niet lukt het defect te herstellen, en het duidelijk is dat het Advertentiedisplay of de Locatie voor onbepaalde tijd niet volledig bruikbaar blijft, dan is Klant te allen tijde gehouden tot betaling van (i) de Productieprijs en (ii) een pro rata deel van de Campagneprijs berekend door (a) de overeengekomen Campagneprijs en de duur van de Campagne te vergelijken met (b) het werkelijke aantal kalenderdagen dat het Advertentiedisplay daadwerkelijk is Geplaatst zoals overeengekomen (“Pro Rata
Campagneprijs”). Indien de Klant de Contractprijs reeds volledig heeft betaald, zal Opdrachtnemer een bedrag
terugbetalen gelijk aan de Contractprijs minus de Pro Rata Campagneprijs.

10.4 Indien is overeengekomen dat Advertentiedisplays worden verlicht, geven storingen in de elektriciteitsvoorziening met als gevolg een niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen gebrek aan verlichting geen recht tot reclame of schadevergoeding of vermindering van de overeengekomen Contractprijs. Indien zich een (tijdelijke) uitval van de elektriciteitsvoorziening voordoet die het gevolg is van aan Opdrachtnemer toe te rekenen omstandigheden, heeft Klant alleen recht op een evenredige vermindering van de overeengekomen Campagneprijs (i) indien de storing niet binnen 5 Werkdagen na kennisgeving is verholpen en (ii) de Campagneprijs uitdrukkelijk een toeslag omvat specifiek voor dergelijke verlichting. In dat geval is de vermindering gelijk aan die specifieke toeslag naar rato van de duur van de storing in de elektriciteitsvoorziening. Tenzij anders overeengekomen is deze toeslag gelijk aan een premie van 10% over de Campagneprijs voor eenzelfde Locatie zou deze onverlicht zijn.

10.5 Wanneer een Geproduceerd Advertentiedisplay een grotere maat heeft in verhouding tot de Overeengekomen Grootte, bijvoorbeeld vanwege logistieke en/of lay-outredenen die verband houden met het Productieproces of met betrekking tot de exacte oppervlakte die beschikbaar is op de Locatie, zal het bedrag van een eventuele vordering van de Klant ter zake van enige tekortkoming van Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst of op grond van deze Algemene Voorwaarden, in mindering worden gebracht op het bedrag gelijk aan de waarde van die grotere maat, welke
waarde zal worden berekend door de Contractprijs en de Overeengekomen Grootte pro rata te vergelijken met de grotere maat.

10.6 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan Advertentiedisplays buiten de controle van Opdrachtnemer en/of die van een aard is die niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend, zoals in geval van calamiteiten, weersomstandigheden en vandalisme (welke allemaal als overmacht en/of als zogenaamde ‘onvoorziene omstandigheden’ in de zin van artikel 6:258 BW worden aangemerkt). Opdrachtnemer zal in die gevallen echter op kosten van Klant voor reparatie van Advertentiedisplays zorgdragen en Klant stemt vooraf in met een dergelijke reparatie. Opdrachtnemer zal pas daadwerkelijk voor herstel zorgdragen indien Klant heeft bevestigd voor zodanig
herstel te betalen en Opdrachtnemer voldoende zekerheid heeft dat Klant daadwerkelijk zal betalen. Opdrachtnemer kan een voorschot vragen welke voldaan dient te worden. Klant is zich ervan bewust dat beschadigde Advertentiedisplays gerepareerd dienen te worden en Klant stemt er hierbij mee in dat Opdrachtnemer ter bescherming  van de goede naam en faam van zowel Opdrachtnemer als Klant beschadigde Advertentiedisplays
mag verwijderen indien Opdrachtnemer weigert de reparatiekosten te betalen. In dat geval blijft de volledige
Contractprijs verschuldigd.

10.7 Klant heeft nimmer het recht om gevolgschade of indirecte schade of vervangende schadevergoeding te vorderen als gevolg van een (deels) onbruikbare Locatie, (deels) onbruikbare Advertentiedisplays, of onjuist uitgevoerde Werkzaamheden, al dan niet toerekenbaar. Meer in het bijzonder is Opdrachtnemer jegens Klant, Agent of enige derde nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde bestellingen, omzet, zakelijke kansen, kosten om schade vast te stellen of andere (advies-) kosten of uitgaven. Bij verlies of beschadiging van een Advertentiemateriaal terwijl deze in het bezit van Opdrachtnemer was, is Opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk voor de materiaalkosten (en niet voor immateriële of gevolgschade).
10.8 Opdrachtnemer heeft steeds het recht, en Opdrachtnemer is dan niet aansprakelijk, om (de bevestiging van) een Opdracht en of de Overeenkomst te annuleren (in te trekken c.q. te herroepen), te vertragen, uit te stellen, op te schorten en/of voortijds te beëindigen c.q. op te zeggen en derhalve ook om voortijdig Advertentiedisplays te verwijderen dan overeengekomen, in geval van omstandigheden buiten de redelijke controle van Opdrachtnemer, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) alle omstandigheden die verband houden met Locatieomstandigheden. De Locatieomstandigheden worden in dit verband allemaal aangemerkt als een situatie van overmacht en als zogenaamde
‘onvoorziene omstandigheden’ in de zin van artikel 6:258 BW. Opdrachtnemer is jegens Klant nimmer aansprakelijk voor een dergelijke annulering, vertraging, opschorting of beëindiging/opzegging terwijl Klant geen grond heeft om de
Overeenkomst te ontbinden en te allen tijde gehouden zal zijn tot betaling van de Productieprijs, indien Advertentiedisplays zijn geproduceerd, en van de Pro Rata Campagneprijs. Indien (een deel van) de Contractprijs reeds is betaald, zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een bedrag terugbetalen gelijk aan het bedrag van de reeds betaalde Contractprijs minus de Pro Rata Campagneprijs. De Klant heeft in dit geval voor het overige geen enkele
vorderingen op Opdrachtnemer.

10.9 Klachten en vorderingen van Klant schorten de verplichting van Klant tot betaling van enig openstaand bedrag uit hoofde van de Overeenkomst niet op, noch doen zij een recht van opschorting, recht op aftrek, korting of verrekening ontstaan.

10.10 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst (al dan niet voortkomend uit nalatigheid) zal nooit meer bedragen dan de som der bedragen die door Klant aan Opdrachtnemer zijn betaald krachtens de Overeenkomst.

11. Duur, beëindiging van de Overeenkomst

11.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd zoals overeengekomen in de Overeenkomst en kan tussentijds worden opgezegd door Opdrachtnemer op alle hiervoor in deze Algemene Voorwaarden genoemde gronden. Naast die gronden geldt het volgende.

11.2 Alle Opdrachten, bevestigingen van Opdrachten en alle volgende Overeenkomsten kunnen door Klant zonder grond en kosteloos worden geannuleerd (door middel van ‘intrekking’, ‘herroeping’ c.q. ‘opzeggen’) door middel van een schriftelijke mededeling daarvan aan Opdrachtnemer minimaal 3 maanden voor aanvang van de Campagne. Indien de Klant een Opdracht minder dan 3 maanden voor aanvang van de Campagne wenst te annuleren, dient zulks eveneens door middel van een schriftelijke mededeling te geschieden en is de Klant steeds verplicht (a) de Productieprijs te betalen indien de Productie reeds is gestart, en (b) de volgende percentages van de totale Campagneprijs te betalen:
(i) 15% indien deze schriftelijke mededeling minder dan 90 dagen maar 75 of meer dagen voor aanvang van de Campagne is gedaan;
(ii) 30% indien deze schriftelijke mededeling minder dan 75 dagen maar 60 of meer dagen voor aanvang van de Campagne is gedaan;
(iii) 40% indien deze schriftelijke mededeling minder dan 60 dagen maar 45 of meer dagen voor aanvang van de Campagne is gedaan;
(iv) 70% indien deze schriftelijke mededeling minder dan 45 dagen maar 30 of meer dagen voor aanvang van de Campagne is gedaan;
(v) 100% indien deze schriftelijke mededeling minder dan 30 dagen of meer dagen voor aanvang van de Campagne is
gedaan;

11.3 Alle Opdrachten, bevestigingen van Opdrachten en alle Overeenkomsten kunnen door Opdrachtnemer te allen tijde zonder grond worden opgezegd (‘annuleren’, ‘intrekken’, ‘herroepen’ c.q.’opzeggen’) door middel van een schriftelijke mededeling en rekening houdende met een opzegtermijn van vijftien (15) dagen (i) voor aanvang van de Campagne door terugbetaling van alle reeds door Klant betaalde bedragen, en (ii) na aanvang van de Campagne door terugbetaling van een bedrag gelijk aan het bedrag van de reeds betaalde Contractprijs minus de Pro Rata Campagneprijs. Voorts kan Opdrachtnemer de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden of opzeggen indien:
(i) de Klant enige termijn, garantie, voorwaarde of verplichting voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden of uit de Overeenkomst schendt;
(ii) de Klant niet in staat is zijn schulden te betalen, insolvent wordt, een schuldsanering aangaat, faillissement aanvraagt, uitstel van betaling (surseance van betaling) aanvraagt, enige handeling verricht die het faillissement inleidt, een cessie van vorderingen doet ten gunste van zijn schuldeisers, een verzoek tot ontbinding of liquidatie van de vennootschap indient, indien beslag wordt gelegd op (een deel van) haar eigendommen of indien enige (andere) maatregel wordt genomen met het oog op de benoeming van een bewindvoerder, curator in het faillissement of vereffenaar van de vennootschap (inclusief de benoeming zelf).

In al deze omstandigheden zijn alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar onverminderd
enig eventueel nog bestaand vorderingsrecht of rechtsmiddel van Opdrachtnemer en wordt Klant geacht afstand te hebben gedaan van al zijn vorderingen en verhaalsrechten jegens Opdrachtnemer.

12. Gegevensbescherming

12.1 De Opdrachtnemer respecteert de informatie van de Klant en verbindt zich ertoe om van tijd tot tijd de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om Advertentiemateriaal te gebruiken voor het drukken van proefdrukken en voor verkoop-, marketing- en ontwikkelingsdoeleinden en Klant stemt daarmee in.

13. Verwijzing en toestemming gebruik

13.1 Klant verleent Opdrachtnemer het onherroepelijke recht om ten behoeve van marketingcampagnes van de Opdrachtnemer gebruik te maken van de namen en bedrijfslogo’s van de Klant, van de Agent en/of van derden adverteerders die door de Klant zijn vertegenwoordigd bij het aangaan van een Overeenkomst en van alle afbeeldingen, foto’s en video’s gemaakt voor de Campagne ten behoeve van voornoemde partijen, door bijvoorbeeld deze namen, bedrijfslogo’s, afbeeldingen, foto’s en video’s te illustreren en te publiceren in zowel gedrukte als elektronische media (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot brochures, presentaties, websites, social media accounts, tariefkaarten, emailhandtekeningen, mailings). Indien de Klant optreedt als vertegenwoordiger of Agent voor zijn adverteerders, garandeert de Klant dat deze adverteerders met het bovenstaande hebben ingestemd.

14. Communicatie en kennisgevingen

14.1 Klant en Opdrachtnemer kunnen met elkaar communiceren door middel van elektronische post, (e-mail), elektronische opslag (waaronder cloudapplicaties) en het gebruik van internet. Aan het gebruik van e-mail, elektronische opslag en internet zijn risico’s verbonden, zoals, maar niet beperkt tot vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies of schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van e-mail, elektronische opslag en/of internet, waaronder – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-levering of vertraging van de levering van elektronische communicatie, weglatingen, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door software/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overdracht van virussen en het niet of niet normaal functioneren van het telecomnetwerk of het gebruik van andere voor elektronische communicatie noodzakelijke middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Het
voorgaande geldt ook voor het gebruik daarvan door Opdrachtnemer in relatie tot derden. Bij twijfel over de inhoud of
de verzending van e-mail en/of over elektronische opslag zijn data-uittreksels uit computersystemen van Opdrachtnemer bepalend.

14.2 Elke kennisgeving die op grond van deze Algemene Voorwaarden moet worden gedaan, moet schriftelijk geschieden (waaronder tevens wordt begrepen e-mailcommunicatie) en wordt geacht te zijn verzonden als deze per e-mail en/of per post wordt verzonden aan de Klant, de Agent en de Opdrachtnemer op hun respectieve adressen of het adres en de e-mailadressen vermeld in de Opdracht, de bevestiging van de Opdracht en/of in de Overeenkomst.

15. Geen werving
15.1 Klant zal gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden en gedurende één (1) jaar na beëindiging van de Overeenkomst geen bij de Werkzaamheden betrokken medewerkers van Opdrachtnemer in dienst nemen of anderszins door deze medewerkers werkzaamheden laten verrichten of met hen onderhandelen, behoudens met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

16. Voortdurende bepalingen en geldigheid

16.1 Alle uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen die naar hun strekking bedoeld zijn om na
beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

16.2 Indien enig beding in deze Algemene Voorwaarden in strijd is met dwingende rechtsregels, in het licht van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar wordt geacht, of om een andere reden niet van toepassing wordt geacht, heeft dat beding de betekenis die het dichtst bij de betekenis ligt volgens de tekst van dat artikel en de rest van deze Algemene Voorwaarden en welke dan niet in strijd zou zijn met dwingende regels, welke niet onaanvaardbaar zou zijn of welke niet buiten toepassing zou worden geacht. Alle overige clausules van deze Algemene Voorwaarden blijven te
allen tijde onverminderd van kracht.

17. Overdracht

17.1 Klant mag de rechten, verplichtingen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst niet overdragen aan een derde zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan zijn rechten en verplichtingen overdragen aan dochterondernemingen binnen zijn groep van bedrijven en Klant stemt hierbij vooraf in met een dergelijke overdracht. Tevens kan Opdrachtnemer eventuele vorderingen op Klant overdragen aan derden.

18. Toepasselijk recht en jurisdictie

18.1 Op deze Algemene Voorwaarden, de Opdracht en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Opdracht, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank Amsterdam, Nederland, ook in kort geding en partijen onderwerpen zich aan die exclusieve bevoegdheid. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het ‘Weens Koopverdrag’) is niet van toepassing.